Monday, March 8, 2010

打小人

打你個小人頭,等你有氣冇訂透,日日去撼頭。 
打你個小人面,等你全家中非典,成世都犯賤。 
打你個小人眼,等你成世都撞版,日日被人斬。 
打你個小人耳,等你日日痾爛屎,敏屎用手指。 
打你個小人嘴,等你媽媽變老舉,日日被人隊。 
打你個小人頸,等你周身都性病,花柳兼淋病。 
打你個小人胸,等你非典兼中風,後門被人通。 
打你個小人手,等你有錢唔識收,有樓變喳兜。 
打你個小人腳,等你日日敷中藥,有鞋冇腳著。 
打你個小人肚,等你好心冇好報,日日被人告。 
打你個小陽具,等你成世都不舉,有女冇得隊。

2 comments:

Jing Xiang said...

Woou, bro, sai um sai gam chan yan a? Kesian nia ur siu yan... Hahaha, anywy, ppl advised nt to da siu yan too much coz u never knw if u had accidentally become ppl's siu yan... coz if so then... Hahahaha u knw... U knw? (Imitating the Chem lecturer)

Jensen Ong Macus said...

Haha. ya know.. ya know.. ya know.. Agree.

See More

Related Posts with Thumbnails